Merkez Kütüphane Politikası

MERKEZ KÜTÜPHANE POLİTİKASI

Bu metinde T.Ü. Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı “Merkez Kütüphanesi” diye anılacaktır. Aşağıda belirlenen politikalar koşullara bağlı olarak kütüphanecilerin toplantılarda aldıkları kararlarla, Daire Başkanının önerisi Rektörün onayı ile değişebilir. Kütüphane çalışmalarının her alanında politikalar yazılı olarak hazırlanır. Bu politika Merkez Kütüphane çalışanlarının çalışma usulleri ile okuyucuların (öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel ile bölge araştırmacıları) faydalanma koşullarını içermektedir. Merkez Kütüphanesi; Okuma ve Araştırma Salonu, İnternet, Bilgisayar kullanma, CD-ROM tarama, Süreli Yayınlar, Yerel Bellek birimlerinden oluşmaktadır.

AMAÇLAR

1-Merkez Kütüphanenin Amaçları:

Merkez Kütüphane T.Ü. öğretim elemanı ve öğrencileri ile diğer araştırmacılara açıktır. Üniversitenin eğitim politikasına göre ihtiyaç duyulan bilgiyi karşılamak, özelliklede kişinin kendi kendini eğitmesi için güncel, gerçekçi bilgi kaynaklarını sağlamak. Üniversitenin öğretim elemanı ile öğrencilerinin çalışmalarına ışık tutacak teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek olanak ve ortam yaratıp hizmet vermek. Yerel, Ulusal, Uluslararası sorunlarla ilgili her türlü kayıtlı görüş ve düşünceyi tarafsız ve dengeli biçimde üniversite öğretim elemanı, öğrencisi ile araştırmacısına sunmak. Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin, yüksek öğrenim, bilimsel araştırma faaliyetlerini nitelikli olarak yürütebilmeleri için bilgi ve belge ihtiyacını karşılamaktır. Üniversitemiz öğretim üyelerinin yaptıkları ulusal ve uluslar arası alandaki bilimsel çalışmalarını derleyip toplamak ve kullanıcılara sunmak. Ulusal ve Uluslar arası alanda üretilen basılı ve elektronik ortamdaki bilgileri (Online Veri tabanları, elektronik dergiler, elektronik kitaplar vb.) en hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunmak, İnteraktif kütüphaneciliğin getirdiği tüm hizmetleri sunmak.

EĞİTSEL AMAÇLAR:

 • Üniversitenin eğitim gereksinimlerine karşılık verecek nitelikte derme oluşturmak. Bunun için,
 • Bütün okuyucuların yararlanabilecekleri nitelikte temel danışma kaynaklarını sağlayıp hizmete sunmak.
 • Kişinin kendi kendini eğitimi için gerekli kitap, süreli yayın ve kitap dışı belge türünden her türlü yayını bağış yada satın alma kanalıyla yada piyasadan elde edilemeyen yayınların kütüphaneler arası işbirliği kanalıyla sağlanması yollarını arayıp, en kısa zamanda okuyucuların istifadesine sunmak.
 • Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerin gereksinimlerinin tümünü birden karşılamak mümkün olmadığından öncelik sırasını birimlerin istekleri doğrultusunda yapmak.
 • Belirli günlere bağlı olarak, konunun uzmanlarıyla görüşüp, öğrencilere konferans salonlarından yararlanılarak konferanslar verdirmek.
 • Eğitsel kaynakları yalnız kitap ve süreli yayın sınırları içinde tutmadan video, bilgisayar disketi, CD-ROM ve ses kasetleriyle desteklemek.

KÜLTÜREL AMAÇLAR:

 • Türkiye ve Uluslararası Kültürel değerlerle ilgili çalışmaları basılı ve elektronik ortamda toplamak, düzenlemek merkez kütüphane okuyucularına sunmak,
 • Yerel dil, edebiyat, düşün, sanat alanında yapılan etkinlikleri izlemek, bunlara ilişkin belge ve bilgileri elde etmek. Bütün ayrıntı ve yaklaşımlar göz önüne alınarak gerekli sayıda konu başlıkları düzenlemek.
 • Üniversitenin amaçları doğrultusunda bilgi ve belgeleri düzenli olarak toplamak düzenlemek elde edilen kaynaklara bağlı olarak gerekli durumlarda da bilgi istemeden yöredeki diğer kurum ve kuruluşlara duyuruda bulunmak.
 • Kültürel gelişmeyi sağlayacak nitelikte her türlü kitap, süreli yayın ve kitap dışı belgeleri izlemek ve sağlamak.
 • Ulusal ve uluslar arası alanda yayınlanan yayınları merkez kütüphanesine öğretim elemanları ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda satın alıp kullanıcılara sunmak,
 • Üniversitemiz öğrencileri tarafından yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini derleyip kayıt altına alarak kullanıcıların istifadesine sunmak. Tezin yazarı tez metnini elektronik ortamdan full-text olarak yayınlanmasına izin verdiği takdirde de full-text olarak hizmete sunmak.
 • Üniversitemiz yayınları altında yayınlanacak olan yayınların (Süreli ve Süreli olmayan yayınların) T.C. Kültür Bakanlığı ISBN  ve ISSN Merkezlerinden yayınlanacak olan yayınlara ISBN ve ISSN numaralarını almak ve yayınların uygun yerlerine konmasını sağlamak.

BİLGİ AMAÇLARI:

 • Merkez Kütüphanenin temel amaçlarından biride Edirne ve Trakya’nın kültür, sanat, eğitim, teknoloji, ekonomi, turizm, sosyal yapı ve özellikleri konusunda bilgileri, belgeleri, toplamak, düzenlemek ve kullanıcılarına sunmaktır. 
 • Bunun için "Edirne Kent Varlığı Veritabanı" adı altında elde edilen bütün belge ve bilgiler düzenli olarak dosyalanır ve bilgisayar ortamına aktarılır.  
 • Bilginin doğru, gerçekçi ve tarafsız olmasına özen göstermek temel ilke olarak algılanır.
 • Öncelikle Üniversite eğitimi öğretimi ile öğrenci ve öğretim üyelerinin gereksinimlerine ilişkin her türlü bilginin toplanıp, düzenlenmesi ve bilgi akışının sağlanmasıdır.  
 • Üniversite öğretim üyelerinin yaptıkları ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarını bir veritabanı oluşturarak toplamak ve düzenlemek ve kullanıcılara sunmak. Bu çalışma için “Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Kataloğu” adlı bir veritabanı oluşturmak ve Merkez Kütüphane WEB sitesinde hizmete sunmak.

TEKNOLOJİ KULLANIMI:

 • Kütüphanedeki okuyuculara hizmet vermek amacıyla kullanıma sunulan bilgisayarlar yoğunluğa bağlı olarak hizmete sunulur.
 • Bilgisayar kullanımı süresinin dolması ardından başka kullanıcı yoksa o kişi bir saat daha kullanabilir.   
 • Bilgisayar kullanım süreleri merkez kütüphanesinin çalışma saatlerine göre değişebilir.

ÖRGÜTLENME ŞEMASI:

Merkez Kütüphanenin bölümlerine bağlı olarak belirlenmiştir. Merkez Kütüphane doğrudan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlıdır. Daire Başkanlığının görüş ve önerileri doğrultusunda Rektörün onayı ile kararlar alınır. Merkez Kütüphane ile ilgili görüş ve düşünceler Rektöre, Rektör Yardımcısı Genel Sekreter ve Daire Başkanı kanalıyla iletilir. Daire başkanlığının birimler arası yazışmaları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından rektör adına yapılır, birim dışı yazışmalar ise Rektör imzasıyla yapılır.

Görev Tanımları

DAİRE BAŞKANI

 • Daire başkanlığı ve bağlı birimlerinin çalışma politikalarını belirlemek ve yazılı haline getirmek.
 • Merkez Kütüphanenin çalışma ilkelerini belirlemek,
 • Merkez Kütüphanecilerin çalışma koşullarını belirlemek.
 • Merkez Kütüphane işlemlerinin yürütülmesinde kütüphanecilerin çalışmalarını plânlamak.
 • Merkez Kütüphane için gerekli konularda bilgi vermek, öneriler getirmek.
 • Merkez Kütüphane Dermesini geliştirmek için bu yönde girişimlerde bulunmak,
 • Merkez Kütüphanenin işleyişinden sorumlu olmak.
 • Merkez Kütüphane elemanlarının çalışma yeri ve saatlerini düzenlemek
 • Merkez Kütüphanenin çalışmalarına ilişkin her yıl sonunda Rektöre rapor sunmak.
 • Merkez Kütüphane’nin bir yıl sonraki çalışma raporunu hazırlamak her yılın Ocak ayında yayınlamak ve öğretim üyelerine göndermek,
 • Çalışanların fazla çalışmalarını izlemek; fazla çalışmaya gerek duyulması durumunda, gerekli bilgiyi Rektörlüğe iletmek.
 • Politikada çıkacak olası sorunlar durumunda, gerekli değişiklikler için Uzman Kütüphaneciler ve idari çalışanlar ile toplantı yapıp kararlar almak ve alınan kararları Rektörlük oluru ile uygulamaya koymak.
 • Başka kütüphane, kültürel kurumlar gibi sivil örgütlerle işbirliği içinde olmak.
 • Rektörün vereceği diğer işleri yürütmek.

Şube Müdürü

a-Teknik Hizmetler Şube Müdürü:

Her türlü Kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler. vb.) seçiminde okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar olan işlerin yapılmasını, sağlar. Kütüphanenin ödemelerini takip edilerek yıllık harcamaların hesaplanmasını sağlar. Daire Başkanı görevde bulunmadığında Başkanlığa vekâlet eder.

b-Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü:

Teknik işlemleri bitirilerek raflara yerleştirilen kütüphane materyallerinin, ihtiyaç duyan kullanıcılara aradıkları materyalin en hızlı ve en kapsamlı şekilde ulaştırılmasından sorumludur. Daire Başkanı görevde bulunmadığında Başkanlığa vekâlet eder.

c-İdari Hizmetleri Şube Müdürü:

Kullanıcıların kütüphaneden ve bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamakla Daire Başkanına karşı sorumludur. Kütüphanede staj yapan öğrencilerin çalışmalarını düzenler ve izler. Müracaat kaynaklarının amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için koleksiyon sağlama önerilerinde bulunur ve kütüphaneler arası işbirliğini yürütür. İdari işlerin (yazışma, temizlik vs.) yürütülmesinden sorumludur. Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yürütür. Daire Başkanı görevde bulunmadığında Başkanlığa vekâlet eder.

d- Uzman Kütüphaneci:

Daire Başkanı ve Şube Müdüründen sonra Kütüphanenin en yetkili ve sorumlu elemanıdır. Özellikle Kütüphanenin bilimsel ve teknik işlerinden ve bu alandaki gelişmelerden sorumludurlar. Materyal sağlama, Kütüphane koleksiyonunu oluşturma, satın alma, bağış, değişim işlerini yürütür.

 • Sağlanan koleksiyonu kataloglama, sınıflama işlerini belli kurallar çerçevesinde yürütüp kütüphane otomasyon programına aktarmak veya aktarılmasını sağlamak.
 • Merkez kütüphanenin abone olduğu veya bağış yoluyla gelen yurtdışı ve yurtiçi Süreli Yayınların Üniversitenin çeşitli bölümleri ile işbirliği yapılarak her sene yeniden gözden geçirilerek sağlar, düzenler ve hizmete sunar. Süreli yayınların bilgilerinin otomasyon ortamına aktarılmasını yapar veya yaptırır.
 • Daire başkanının belirlediği günlerde daire başkanlığına çalışmalar ile ilgili yazılı rapor hazırlar.
 • Merkez kütüphanenin gelişimi ile ilgili projeler üretip daire başkanlığına bir rapor halinde sunar.
 • Merkez kütüphanenin abone olacağı Online veritabanları ve elektronik dergiler ile ilgili çalışmalar yapar ve abone olunacakları belirler ve bir raporla daire başkanlığına sunar.
 • Merkez kütüphane WEB sitesini hazırlar ve yapılan çalışmaları WEB sitesinde yayınlanmasını sağlar, yapılan yenilikleri gününde WEB sitesine koydurur. 

e-Konu Uzmanları:

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin Merkez Kütüphane koleksiyonunda araştırdıkları konuyla ilgili yardımcı olmak ve gerekli materyalleri karşılamak. Satın alınan kitap ve materyallerin kütüphane otomasyon programına aktarılmasını yapmak. Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı ve düzen içinde yürütülmesini gerçekleştirmek.

f-Kütüphaneci:

Merkez kütüphaneye satın veya bağış yoluyla gelen materyallerin kayıtlarını, tasnif numaralarını verip kütüphane otomasyon programına aktarmak ve katalog taramadan kullanıcıların istifadesine sunmak. Merkez kütüphaneye gelen yurtdışı ve yurtiçi Süreli yayınların takibini yapmak ve kütüphane otomasyon programına işlemek, gelmeyenler için gerekli işlemleri yapmak. Merkez kütüphaneye üye olmak isteyen okuyucuları belirtilen kanun, yönetmelik ve yönergeler ışığında üye yapmak ve ödünç kitap almak isteyenlere ödünç kitap vermek ve takibini yapmak. Merkez kütüphanede kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Merkez kütüphane’ye gelen öğretim elemanlarına ve öğrencilerine enformasyon hizmetleri sunmak.

ŞEF

a- Teknik Hizmetler Sefi:

Teknik hizmetlerin yürütülmesinden ilgili Şube Müdürüne karşı sorumludur. Merkez kütüphane koleksiyonuna satın alınacak materyalin satın alma öncesi ve sonrası işlemlerini yürütür. Materyallerin okuyucu hizmetlerine sunulması aşamasına kadarki sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlar.

b- İdari Hizmetler Şefi:

Merkez Kütüphanenin idari işlerini (yazışma, temizlik, binanın güvenliği, vb) yürütmekle Şube müdürüne karşı sorumludur. Merkez kütüphane yazışmalarının kurallar içinde yürütülmesini sağlar.

c- Okuyucu Hizmetleri Şefi:

Okuyucu hizmetlerini yürütmekle Şube müdürüne karşı sorumludur. Satın ve bağış yoluyla kütüphane koleksiyonuna gelen materyallerin düzenli bir şekilde raflarda hizmete sunulmasını sağlar. Merkez kütüphane’ye gelen öğretim elemanlarına ve öğrencilerine enformasyon hizmetleri sunar.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ:

 • Trakya Üniversitesi'nin kültür, sanat, eğitim, teknoloji, ekonomi, turizm, sosyal yapı ve özellikleri konusundaki hazırlanan bilgileri, belgelerinin "yerel bellek" adı altında düzenle bilgisayara aktarmak.   
 • Kütüphane otomasyon programı çerçevesinde hertürlü kütüphane metaryalini bilgisayara kaydederek üniversite öğretim elemanları ile öğrencilerinin kolay Şekilde bilgisayar ortamından bilgilerin alınmasını sağlamak.   
 • Merkez Kütüphane ve bağlı birimlerin Merkez Kütüphane otomasyon hizmetlerini sağlıklı bir Şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

MEMUR:

 • Daire Başkanlığının yazışma ve evrak kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Kitapları etiketleme, bantlama, raflara yerleştirme işlemleri, bilgi formlarını bilgisayara geçirme, fotokopi çekme işlerini yürütür.
 • Ödünç verme işlemlerini yanıtlama,
 • İdari hizmetler Şefinin belirlediği günlük işleri yapma
 • Gelen gazeteleri, dergileri izleme
 • Kütüphanenin çalışma politikası doğrultusunda hareket eder.
 • Merkez kütüphaneye üye olmak isteyen okuyucuları belirtilen kanun, yönetmelik ve yönergeler ışığında üye yapmak ve ödünç kitap almak isteyenlere ödünç kitap vermek ve takibini yapmak.
 • Merkez kütüphanede kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

KISMİ STATÜLÜ ÖĞRENCİ:

Kütüphanecilik mesleğine ve kitaba ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerinden Sağlık, kültür ve spor daire başkanlığından ücretleri ödenmesi koşuluyla her yıl kütüphanede çalışmak isteyen öğrenciler arasından seçim yapılarak kütüphanede kısmı statüde çalışma uygulaması yapılır. Bunların çalışma saatleri daire başkanlığınca düzenlenir ve nöbetçi memur denetiminde verilen görevleri yerine getirirler.

YARDIMCI HİZMETLER:

 • Kütüphanenin hergün temizlenmesi.
 • Merkez Kütüphane giriş ve çıkışların güvenliğini sağlar.
 • Merkez kütüphaneye kaydı yapılıp işlemleri biten kitapların raflara girmesi için ilgili bölüme getirilmesi ve raflara yerleştirilmesine yardımcı olunması.
 • Kütüphane çalışanlarının kütüphaneye ilişkin isteklerini yerine getirmesi.
 • Merkez kütüphaneye giren okuyucuların “Günlük Okuyucu İstatistiği Formu”na isimlerini yazmalarını sağlamak.

SÜRELİ YAYIN SALONU KULLANIM KILAVUZU 

 • Süreli yayınlar koleksiyonu Merkez Kütüphaneye, abone olunan yurtiçi ve yurtdışı dergiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz gönderilen dergilerden oluşmaktadır. Ayrıca bu salonda ulusal ve yerel gazeteler yer almaktadır.
 • Süreli yayınlar salonunda bulunan dergiler alfabetik olarak raflarda, gazeteler de gazetelikte yer almaktadır.
 • Süreli yayınlar salonunda inceleme yapmak amacıyla gelen okuyucu, araştırma yapmak istediği dergiyi salonda bulunan görevliden isteyebileceği gibi direkt olarak süreli yayın rafından da alabilir.
 • Süreli yayın okuyucusu inceleme yapmak istediği dergiyi merkez kütüphaneye üye olma koşuluyla 1 ay süre ile ödünç alabilir, bu uygulama sadece öğretim görevlileri için geçerlidir.
 • Öğretim görevlileri ödünç aldıkları dergiyi kullanım süresi bitiminde iade etmesi gerekmektedir. Zamanında iade edilmediği takdirde dergi başına günlük gecikme cezası uygulanır.
 • Ödünç alınan derginin kaybedilmesi halinde derginin o sayısının bulunup getirilmesi istenir. Bulunamaması durumunda o günkü fiyat ve cilt masrafları dahil edilerek ilgili okuyucudan tahsil edilir.
 • Süreli yayınlar salonunda bulunan materyal izinsiz olarak dışarıya hiçbir şekilde çıkartılamaz.

 BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM KILAVUZU 

 • Bilgisayar ve internet kullanmak isteyen okuyucularımız bilgisayar odasında bulunan ilgili görevliye başvurup bilgisayar giriş kaydını yaptırmalıdır.
 • Bilgisayarlar kaydını yaptıran okuyucuya internet ve bilgisayar kullanımı bir saat süreyle verilir.
 • Bilgisayarı kullanan kişi haricinde toplu olarak bilgisayar kullanılamaz.
 • Bilgisayarı veya interneti kullanan okuyucu kullanım süresi olan bir saatlik sürenin bitiminde sırada bekleyen yoksa bilgisayarı kullanımına devam edebilir.
 • Bilgisayarlara internetten, disketten veya cd’den herhangi bir program yükleme yapılamaz.
 • Bilgisayarlarda kullanıcıdan kaynaklanan bir arıza tespit edildiği takdirde arızanın meydana geldiği saatte bilgisayar kullanan kişiden onarım bedeli tahsil edilir.
 • Bilimsel çalışma yapma amacıyla bilgisayar kullanımı talebinde bulunan öğretim elemanlarının bilgisayar kullanım istekleri hemen yerine getirilir. Eğer boş bilgisayar yoksa o an bilgisayar kullanıcılarından en uzun süreyi kullanan kullanıcının yerine öğretim elemanının bilgisayar giriş kaydı yapılır.
 • Bilgisayar kullanıcısı internette yapacağı yasal olmayan her türlü çalışmadan sorumludur.

 ÖĞRETİM ÜYELERİ ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KILAVUZU 

 • Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi öğretim üyesi çalışma odalarından üniversitemiz öğretim üyeleri yararlanır.
 • Öğretim üyeleri çalışma odalarından yararlanmak isteyen öğretim üyesi salondan sorumlu görevliden “çalışma odası kullanım formu” nu ister ve formu iki nüsha olarak doldurur ve imzalar.
 • 2 nüsha olarak doldurulup imzalan formun bir tanesi görevliye bırakılır. Görevlide formda belirtilen çalışma odasının anahtarını öğretim üyesine teslim eder.
 • Formda belirtilen süreler içinde çalışma odasının anahtarı öğretim üyesinde kalır.
 • Çalışma odasının kapısının arkasındaki demirbaş eşya cetvelinde bulunan demirbaşlardan kullanım süresi içinde odada çalışan öğretim üyesi sorumludur.
 • Odada bulunan demirbaş malzeme kullanım süresi bitiminde sağlam ve tam olarak teslim edilir.
 • Çalışma odasında sigara içmek, kuru yemiş yemek vb. sulu ve katı yiyecek ve içecekler bulundurulması yasaktır.
 • Çalışma odasının kullanım süresi dolduğunda öğretim üyesi görevliye anahtarı teslim eder.
 • Kullanım kılavuzundaki hususlara uymayan öğretim üyesinin oda tahsisi iptal edilir.

BAĞIŞ POLİTİKASI:

 • Kütüphane bağış olarak kitap, süreli yayın, kitapdışı belgeleri kabul eder.
 • Bağışlanan yapıt sayısı 500 ya da üstünde olması durumunda bağışta bulunan kişilerin adları kütüphane girişindeki "Kütüphane Onur Panosu”na yazılır. Bu 500 sayısına ciltli takımlar bir, süreli yayınların sayıları tek bir kitap olarak sayılır.
 • Bağışlanan yapıtlar yazma, nadir eser ya da belirli bir konuda zengin bir dermeyi oluşturması durumunda bağışlayan adı altında özel bir bölüm, oluşturulabilir. Bu konuda Daire Başkanı ile Şube Müdürü ve Uzman Kütüphaneciler birlikte karar verirler.

Yukarıda çalışma alanları belirlenen kişiler belirlenen kütüphane politikası dışında hareket edemezler. Yukarıda 3.maddenin özelliklerini taşımayan yapıtlar için bağışlayanın hiçbir koşulu onaylanamaz. Bağışlanan yapıtların kütüphanede bulunması durumunda, kütüphane bağış yapıtı değişim ya da başka kütüphaneye bağış amacıyla kullanılabilir. Bağışta bulunan kişi, isterse, adını Üniversite Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten bir mühür yaptırıp, bağışladığı yapıtlara basabilir. Kütüphane adına para bağışı doğrudan Daire Başkanlığı adına T.Ü Vakfının ilgili hesabına yapılır.

ÖDÜNÇ VERME:

 • Ödünç Verme işlemleri 1 Ağustos 1996 tarihinde 22714 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Trakya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği" ile Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.
 • Kitaplar öğretim elemanlarına, master ve doktora öğrencilerine 1 ay, öğrenci ve idari personele 15 gün süre ile dergiler yalnızca öğretim elemanlarına en fazla 2 cilt 1 hafta süre ile verilebilir.
 • Öğretim elemanları, master ve doktora öğrencilere 5, idari personel ve öğrenciler 3 kitaptan fazlasını üzerlerinde bulunduramazlar.
 • Ödünç kitap alırken üyeler üniversite kimlik kartını da göstermek zorundadır.
 • Danışma kaynakları, bilgisayar programları ve Trakya’ya ilişkin yapıt ve belgelerden (Yerel Bellekten) kütüphane içinde yararlanılır, ödünç verilmez.
 • Kullanıcılar Merkez Kütüphanesi tarafından verilen ' Sanal Kütüphanecilik ' hizmetleri kapsamında Internet üzerinden 3 gün içerisinde almak şartıyla kitap ayırtabilir.
 • Ayrıca dış birimlerde görev yapan öğretim elemanlarına 5 kitap 1 ay süre ile ödünç verilir ve 3 defa 1' er ay süre uzatma hakkı tanınır. Süre uzatımları öğretim elemanı tarafından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirilmek zorundadır.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi’ne birimlerin istekleri doğrultusunda satın alınan kitaplardan, üniversitemiz merkezi dışındaki birimlerimizde görevli öğretim elemanlarının yararlanmalarını sağlamak amacıyla, Merkez Kütüphane WEB sayfasından katalog tarama yoluyla ilgili birim tarafından tespit edilen kitaplar (en fazla 30 kitap, 3’er ay süre ile), ilgili birim amirinin (Dekan, Yüksekokul Müdürü) sorumluluğunda hizmete sunulmak üzere teslim tutanağı düzenlenerek teslim edilir ve tespit edilen süre sonunda Merkez Kütüphane’ye teslim tutanağı ile iade edilir. Başka bir birim veya öğretim elemanı tarafından aynı kitap veya kitaplar için talep olması durumunda ödünç alma süresi 1 (bir) ay süre ile sınırlı tutulur.
 • Merkez kütüphane’den ödünç kitap alan her üye almış olduğu kitabı zamanında merkez kütüphane’ye getirmek zorundadır. Otomasyon programı desteğiyle e-mail adresi olanlara uyarı yazıları e-mail yoluyla, e-mail adresi olmayanlara resmi yazı ile uyarı yazıları gönderilir. Ayrıca zamanında ödünç aldığı kitabı getirmeyen okuyucuya her bir kitap için günlük 25 kuruş ceza uygulanır.
 • Merkez kütüphaneden almış olduğu kitapları zamanda getirmemeyi alışkanlık haline getiren üyelerin üyeliği iptal edilir.

KÜTÜPHANELER ARASI HİZMETLER:

 • Üniversitemiz öğretim elemanlarının diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç olarak istedikleri kitap ve makale talepleri “Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Makale Formu” kullanılarak gerçekleştirilir. Gelen yayınların fotokopi ve kargo ücretleri yayınları talep eden öğretim elemanlarından tahsil edilir.

KOLEKSİYON DERLEME POLİTİKASI

Merkez Kütüphane Dermesi üniversite bünyesindeki birimlerin (fakülte, yüksekokul, enstitü vb.), öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin istekleri doğrultusunda süreli ve süreli olmayan yayınların satın alınması ile zenginleştirilir. Üniversitemiz öğretim elemanları, öğrencileri merkez kütüphaneye satın alınmasını istedikleri materyalleri kütüphane WEB sitesinde oluşturulan “Yayın İstek Formu” nu doldurarak gerçekleştirmelidirler. Bütün satın almalar bu form yoluyla gelen talepler ışığında gerçekleşecektir.       
Yükseköğretim Kurum’unun 19 Mayıs 1982’de üniversite kütüphaneleri için aldığı ilke kararı gereği, “kütüphanelerin merkezi bir kayıt ve yönetim altında toplanması, bir üniversitedeki kitap ve periyodiklerin satın alma ve abonman işlerinin tek elden yürütülmesi, uzmanlık konularına ait bazı kitapların kayıtlarının merkezde tutulmak şartıyla bölümlerde bulunması gerekmektedir” ifadesinden yola çıkılarak merkez kütüphane çalışmaları bu doğrultuda yürütülmektedir. Bu uygulama dünyanın her tarafında uygulanmakta olup, hem ekonomik hem de akılcı bir yoldur.
Kitap ve kitapdışı belge seçimi ve ilgili yönetmelik ve Üniversitenin ilkeleri göz önünde tutularak yapılır.
Yargı organlarının yasaklama kararı bulunmayan her türde ve dilde kitap kullanıcı hizmetine sunulur. Kütüphane içinde hiçbir konuda, hiçbir yapıda sansür konamaz.

POSTER POLİTİKASI:

Kütüphaneye poster asılabilmesi için aşağıdaki koşullara uyulur:

 • Atatürk, Üniversite ve Bölgenin eski ve yeni görüntülerine ilişkin olması.
 • Kütüphane girişindeki "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" adlı panoya geçici nitelikte ve duyuru için her konuda poster, afiş asılabilir.
 • Kitap, Kütüphane ve Okuma ile ilgili fotoğraf ve Afişler kütüphane salonlarında asılır.

ÇALISMA SAATLERİ:

        Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

        Çalışanlar normal çalışma saatleri içinde çalışırken, mesai saati sonunda ve hafta sonu için dönüşümlü olarak nöbet tutarlar.

        Bir ya da birkaç kütüphanecinin aynı anda kütüphane dışında olma olasılığı durumunda idarece gerekli tedbirler alınır.

        Merkez Kütüphane çalışanı, çalışma saatleri içinde idarenin belirlediği görev talimatı içinde görevini yürütür.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 17882 kez okundu.